Νέα μελέτη με προϋπολογισμό 19.000€ καλείται να πληρώσει ο Φαρσαλινός πολίτης

Νέα μελέτη με προϋπολογισμό 19.000€ καλείται να πληρώσει ο Φαρσαλινός πολίτης

Στη συνέχεια της προηγούμενης έκδοσης της εφημερίδας μας και συγκεκριμένα σε σχόλιο με τίτλο "Άλλη μία νέα μελέτη" που αφορά την αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας των Φαρσάλων, θεωρήσαμε σκόπιμο να δούμε τα πραγματικά στοιχεία της ήδη υπάρχουσας μελέτης που εγκρίθηκε το 2011 και την προκήρυξη μιας νέας μελέτης που θα στοιχίσει στον Φαρσαλινό πολίτη περί τις 19.000€ και πολύ περισσότερο σε χρόνο για την αναμόρφωσή της.

Σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα μελέτη, πληροφορηθήκαμε ότι η έγκρισή της έγινε κατόπιν ιδιαίτερης επιστημονικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη μελέτη αυτή συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Πατρών που ασχολήθηκε και με το βιοκλιματικό τομέα της μελέτης όσον αφορά ανέμους και θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί δε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έδωσε στην εν λόγω μελέτη αύξηση 1,5 βαθμούς κελσίου το χειμώνα και μείωση 1,5 βαθμούς κελσίου το καλοκαίρι.

Εν ολίγοις, πρόκειται για μία μελέτη για την αναμόρφωση της πλατείας που εντάχθηκε μεταξύ άλλων 120 παρόμοιων μελετών και έλαβε άμεσα έγκριση με σειρά 45η.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω μελέτη ολοκληρώθηκε μέσα σε τρεις μήνες επίπονης προσπάθειας και κατέκτησε αξιόλογα κριτήρια αισθητικής ακόμη και στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο όπου και εγκρίθηκε.

Για τους λόγους αυτούς υπήρξε μεγάλη η έκπληξή μας που είδαμε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα συζήτησης και ψήφισης μιας νέας μελέτης που κοστολογείται στα 19.000€ περίπου.

Εάν οι προθέσεις της νυν Δημοτικής Αρχής είναι να προβεί άμεσα σ' ένα νέο έργο, όσον αφορά τη κεντρική πλατεία, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα μελέτη και να την διεκδικήσει από προγράμματα που διατίθονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά να βρισκόμαστε "αιχμάλωτοι" μιας νέας μελέτης που ίσως διαρκέσει 2 χρόνια για την έγκρισή της όπως αυτή του Αλμυρού Μαγνησίας.

Στη δια περιφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσκομίστηκαν τα κάτωθι:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς τα παρακάτω κριτήρια:

-τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης.
-τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κοινόχρηστου, τοπικού και δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης.
-το λειτουργικό και αισθητικό αντίκτυπο της πρότασης στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης καθώς και στις χρήσεις που την περιβάλουν.
-την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής επέμβασης και την ανάδειξη του χώρου ως σημείο αναφοράς για την πόλη.
-την εφαρμογή βιοκλιματικών, οικολογικών, βιώσιμων και ασφαλών προτύπων.
-την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και λειτουργικότητα της υλοποίησης της πρότασης.
-την ρεαλιστικότητα της πρότασης σε σχέση με την εφικτότητα της υλοποίησης και των υπαρχόντων περιορισμών που η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει.
-την ανάδειξη των εισόδων του Δημαρχείου.
-τον προϋπολογισμό του έργου.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση απαιτείται να ανατεθεί σε μελετητές/-ριες στην κατηγορία μελέτης «07- Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου)», καθώς και ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης τους εκτιμάται σε 56 ανθρωποημέρες.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ.8, περ. α' του Ν. 4412/2016, στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες.

ΔΑΠΑΝΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Η προκήρυξη διέπεται από την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), και αφορά διαγωνισμό ενός σταδίου (άρθρο 1 παρ. 2 γ1).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 “Βραβεία − Αμοιβή κριτικής επιτροπής» παρ .2, σε περίπτωση διαγωνισμών προσχεδίων υλοποίησης αρχιτεκτονικών μελετών το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων καθορίζεται ίσο με το 20% του κατώτατου ορίου της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης της μελέτης όπως αυτή υπολογίστηκε στην παρ. 5 του παρόντος, Δηλ.: 16.152,87€ Χ 20% = 3.230,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ήδη αναφερθείσα εγκύκλιο άρθρο και παράγραφο 3, με πλήθος βραβείων 3 ως εξής:
1ο βραβείο 3.230,57 Χ 45% = 1.453,76€ ,
2ο βραβείο 3.230,57 Χ 33% = 1.066,09€ και
3ο βραβείο 3.230,57 Χ 22% = 710,73€

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
1. Να εγκρίνει την εκτέλεση της προκήρυξης του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων».
2. Την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
3. Να εγκρίνει τα μέλη της κριτικής επιτροπής».

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Δαμιανός πρότεινε στο συμβούλιο την έγκριση των παρακάτω:
1) Την εκτέλεση της προκήρυξης του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: “Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων”.
2) Την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
3) Τα μέλη της κριτικής επιτροπής.
4) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καραχάλιος Άρης εκπροσωπώντας την παράταξή του, πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέματος προκειμένου να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις από την Τεχνική Υπηρεσία, σε αντίθετη περίπτωση (της μη αναβολής) το καταψηφίζει.

Η δημοτική σύμβουλος κ. Ίφου Μαρία πρότεινε, να γίνουν μικροδιορθώσεις στην υπάρχουσα πλατεία. Με την πρότασή της, συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Κατσιαούνης Ευάγγελος και Λελεντζής Ιωάννης.

Ο δημοτικός σύμβουλοςκ. Αναγνώστου Απόστολος, πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέματος, ως μη επείγοντος, λόγω του κορωνοϊού.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τύμπας Κων/νος πρότει νε την αναβολή συζήτησης του θέματος, προκειμένου να διευκρινιστούν Τεχνικά χαρακτηριστικά, χρονοδιάγραμμα κ.λ.π. 

Με την πρότασή του, συμφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκέβρος Ιωάννης.

Διαπιστώνοντας ο Πρόεδρος, ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις έθεσε το θέμα σε ονομαστική ψηφοφορία.

Υπέρ της υπηρεσιακής πρότασης ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Χατζηπλή Σοφία, Συροπούλου Δέσποινα, Γκατζόγιας Νικόλαος, Κουκουλιός Σταύρος, Αρσενοπούλου Βάια, Χαμορούσου Ευαγγελία, Μπαλατσός Κων/νος, Μπρόζος Κων/νος, Μπασαγιάννης Χρήστος, Γούσιας Δημήτριος, Τριάντης Ιωάννης, Δημητρακόπουλος Ευάγγελος, Αγγελακοπούλου Ιουλία, Πατσιούρας Βασίλειος και Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.).

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ