Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Oικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24.03.2020 - Όλα τα θέματα

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Oικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24.03.2020 - Όλα τα θέματα

Αύριο Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια εντύπων και υλικού εκτυπώσεων έτους 2020» για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού»
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων» για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση έκδοσης λευκώματος με τίτλο «Εικόνες και μνήμες απ΄ το χθες - Τα χωριά της παλιάς Κοινότητας Ευϋδρίου» και εξειδίκευση πίστωσης
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2020 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ)
Εισηγητής: Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου στο κτίριο του Συνδέσμου Ευυδρίου»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της αριθ. 18/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα : «Ψήφιση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2020» (διόρθωση και επανυποβολή)
Εισηγητής: Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ..

ΘΕΜΑ 9o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, για την αριθ. 15/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων (υπόθεση Χρ. Καρακικέ)
Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου
Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος.

*Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και το αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ