ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας: Επικαιροποίηση στοιχείων εγγραφής στο επίσημο μητρώο του πρώην Φυτοϋγειονομικoύ Μητρώου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Η ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας υπενθυμίζει στους εγγεγραμμένους στο επίσημο μητρώο του άρθρου 6 του ΠΔ 37/2021 (ΦΕΚ 97Α΄) (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως στην Υπηρεσία αίτηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου, καθώς και σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων τους.Η επικαιροποίηση αφορά τυχόν μεταβολές των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ) και ε) και των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), του άρθρου 66 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και πιο συγκεκριμένα αλλαγές:
• στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφο 1 σχετικά με φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα·

• στις δραστηριότητες που ασκούν, όπως:
i) έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα,

ii) τοποθέτηση του σήματος σε ξύλινο μέσο συσκευασίας,

iii) έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ·

• στη διεύθυνση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, της θέσης των αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων και

• στους τύπους εμπορευμάτων, τις οικογένειες, γένη ή είδη των φυτών και των φυτικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, φύση των άλλων αντικειμένων που αφορούν οι δραστηριότητες του επαγγελματία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Σε ετήσια βάση, η επικαιροποίηση υποβάλλεται κάθε χρόνο πριν από τις 30 Απριλίου ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.
Με το παρόν email καλούνται οι υπόχρεοι να ενημερώσουν εγγράφως την Υπηρεσία μας, έως τις 15-12-2023, για τυχόν μεταβολές των παραπάνω στοιχείων, με αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα γραφεία 8 και 9 της ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας (Καλλισθένους 27, νέο κτίριο Περιφέρειας Θεσσαλίας – ισόγειο) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο g.kanakis@thessaly.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Κανάκης Γεώργιος, 2413511110 – g.kanakis@thessaly.gov.gr, Εξάρχου Αγγελική 2413511181 – a.exarhou@thessaly.gov.gr.

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει τους υπόχρεους ότι:
-το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει ελέγχους τήρησης των υποχρεώσεων,

-σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 37/2021 (ΦΕΚ 97Α΄), η μη επικαιροποίηση των στοιχείων συνιστά φυτοϋγειονομική παράβαση και στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 34α και 35 του Νόμου 2147.1952, όπως ισχύει.xx