Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει στη δράση «Talent Booster Mechanism»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μεταξύ των δέκα (10) περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε τομείς που σχετίζονται με δημογραφικές αλλαγές στην Περιφέρεια. Στόχος της υποστήριξης είναι η ομαλή δημογραφική μετάβαση καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται μεταξύ των τριάντα έξι περιφερειών της Ε.Ε. που διατρέχουν τον κίνδυνο μη ανάπτυξης ταλέντων.

H υποστήριξη θα γίνει από μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΟΟΣΑ και αφορά στην εκπόνηση αναλύσεων, στην παροχή συστάσεων πολιτικής και ενός σχεδίου δράσης ώστε να ανταποκριθεί η Περιφέρεια στις συγκεκριμένες εδαφικές προκλήσεις που συνδέονται με τη δημογραφική μετάβαση.

Θα δοθούν επίσης ευκαιρίες για πολιτικό διάλογο στις περιφέρειες μέσω ειδικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί από τον Ιούνιο 2025 έως τον Δεκέμβριο 2026.xx