Με λίστα δικαιούχων 2023 η προκαταβολή στο πετρέλαιο, αναγκαίο όμως το ΟΣΔΕ 2024

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Πήρε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκαταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες, με το κείμενο της απόφασης να επιχειρεί μια παράκαμψη προς διευκόλυνση της επικείμενης πληρωμής, αφού ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι υποβολές των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2024.

Με χρονοδιάγραμμα πληρωμής μέρους της ενίσχυσης τη Δευτέρα 1 Απριλίου, το ΦΕΚ διευκρινίζει τα όσα ήταν ήδη γνωστά, ότι δηλαδή ο υπολογισμός των συνολικών ποσών θα γίνει με βάση το μισό της ετήσιας κατανάλωσης, αναφέρει πως ως φετινοί δικαιούχοι προκρίνονται αυτομάτως όλοι όσοι έλαβαν την αντίστοιχη επιστροφή τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο είναι αναγκαία η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιστροφή εκπίπτει στην κατηγορία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αναλυτικά τα κρίσιμα σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:
Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή και την προκαταβολή του Ε.Φ.Κ.
Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή- ρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα (παραγωγοί κατά την έννοια της παρ. 4) τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενί- σχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2023 και 2024, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Δικαιούχοι προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται απο- κλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 τα οποία:
α) ’Εχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι- κών Εκμεταλλεύσεων από 01-01-2024 έως και την ημε- ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας ή

β) είχαν υπαχθεί στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα της υπό στοιχεία Α.1180/15-11-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

γ) και δεν έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή σύμφωνα με την παρ. 3.

Για την αποφυγή επιστροφής από τους παραγωγούς της προκαταβολής με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2024, ή δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, ως «επαγγελματίες αγρότες» ή ως «επαγγελματί- ες αγρότες ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα», ή δεν επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή για οποιο- δήποτε άλλο λόγο, υποβάλλουν δήλωση στο ΜΑΑΕ, έως και την 15η-03-2024. Η δήλωση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποδεικτικό παραλα- βής, στο Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Δι- εύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του παραγωγού.

Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ότι, ο παραγωγός δεν επιθυμεί να λάβει προκαταβολή της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριο- τήτων των Παραρτημάτων Ι και II.

Άρθρο 3
Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης – Υπολογισμός ποσού επιστροφής και ποσού προκαταβολής του Ε.Φ.Κ.

Οι επιδοτούμενες ποσότητες του πετρελαίου κινη- τήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ για το έτος 2024, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδι- ορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργει- ών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου του Παραρτήματος IΙ και αντι- στοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαί- ου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2024, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

Για όσους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 1494/341065/8-11-2023 (Β’ 6367) κοινής απόφα- σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποκατάστασης και με ίδια μέσα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποστεί κατα- στροφικές ζημιές λόγω των έντονων πλημμυρικών φαι- νομένων του προηγουμένου έτους, εάν οι ποσότητες πετρελαίου κινητήρων βάσει της ΕΑΕ του έτους 2024 υπολείπονται άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) αυτών βάσει της ΕΑΕ του έτους 2023, για τον υπολογισμό της δικαιούμενης επιστροφής λαμβάνεται υπόψη η ΕΑΕ του έτους 2023.

Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσο- τήτων της παρ. 1 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.
Ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2, προκατα- βάλλεται για το έτος 2024.

Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ., το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, όπως αυτές προσδιορί- ζονται βάσει των παρ. 1 και 2 (50% των ετήσιων δικαιού- μενων ποσοτήτων), για το σύνολο των δραστηριοτήτων του παραγωγού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2023.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής της επιστροφής Ε.Φ.Κ., χρόνος χορήγησης της προκαταβολής, αρμόδιες υπηρεσίες
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), διαβιβάζει έως και την 22α-3-2024 στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), αρ- χείο (σε ψηφιακό μέσο), με τους ΑΦΜ των δικαιούχων προκαταβολής της επιστροφής προσώπων της παρ. 2
του άρθρου 2 και ανά ΑΦΜ, τον αριθμό τραπεζικού λο- γαριασμού (ΙΒΑΝ) και την ετήσια δικαιούμενη ποσότητα καυσίμου καθώς και την επιδοτούμενη για την οποία δύναται να λάβει επιστροφή βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του σύμ- φωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2023.

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της προκατα- βολής της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτε- ρικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (ΔΑΤΕ) της Γενικής Διεύ- θυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) επεξερ- γάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και υπολογίζει τα ποσά προκαταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ, βάσει των οριζόμενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3.

Η χορήγηση της προκαταβολής πραγματοποιείται έως την 1η-4-2024, με ανάλογη εφαρμογή των οριζόμε- νων στις παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 5.

Ποσά προκαταβολής της επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία χορηγήθηκαν σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋ- ποθέσεις συμπερίληψής τους στα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 και δεν συμπε- ριλαμβάνονται στο αρχείο των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ προσώπων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 5, επιστρέ- φονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5.xx