Με 9 θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, με τα κάτωθι θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 8.000,00 τ.μ. στον οικισμό Άνω Βασιλικών της τοπικής κοινότητας Κάτω Βασιλικών με σκοπό τη εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης (αίτηση κ. Πατσιαούρα Σταύρου του Ηλία).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.714,41 τ.μ. στον οικισμό Θετιδίου της τοπικής κοινότητας Σκοτούσας με σκοπό τη εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης (αίτηση κ. Μπένου Πάρι του Ιωάννη και Μπένου Ιωάννη του Παρίσι).

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη των αγροτεμαχίων των Κοινοτήτων Μ. Ευυδρίου, Σταυρού, Πολυνερίου και Βασιλί (αγροτεμάχιο Αμμούδες 81,700 στρέμματα ) λόγω των καταστροφικών πλημμυρών Daniel και Elias που έπληξαν τον Δήμο Φαρσάλων.
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 8ο: Μερική κατανομή χρηματικού υπολοίπου ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) παρελθόντων οικονομικών ετών (προερχόμενο από ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαρσάλων στο έργο WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και έγκριση μνημονίου συνεργασίας με ΕΥΔΕ – ΤΠΕ και ΓΓΤΤ.