Οι περιοχές του Δήμου Φαρσάλων που δικαιούνται το ειδικό τέλος υπέρ των οικιακών καταναλωτών λόγω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου87 του Ν.4964/2022 ( ΦΕΚ Α΄150 ) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129 ) και της παρ.5 του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ /ΔΑΠΕΕΚ /48653/1597/29.05.2019 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β΄2172 ) όπως ισχύει, κοινοποιείται το απόσπασμα της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ /ΔΑΠΕΕΚ /137804/3493/29.12.2023 (ΦΕΚ Β΄7569 ) απόφαση του Γενικού Δ/ντη Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετικό 1 ), σχετικά με τον επιμερισμό σε μια ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες του Ειδικού Τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021-2022.

Δικαιούχοι της πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ , είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας , οι οποίοι έχουν ενεργή οικιακή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαμβακούς , Ερέτριας , Κάτω Βασιλικών και Πολυδάμειου σύμφωνα με το απόσπασμα της ανωτέρω ΚΥΑ (σχετικό 2).

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.8 της ανωτέρω ΚΥΑ στις περιπτώσεις ενεργών παροχών, οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σχετικό 3 ), οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στον Δήμο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, με καταληκτική ημερομηνία την 1 Ιουλίου 2024.

Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (παρ.8,9,10,11 και 12 ) της ανωτέρω ΚΥΑ .xx