Περιβαλλοντική αδειοδότηση καθαρισμού χειμμάρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

1. Η αρμοδιότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ή για την απόφαση εξαίρεσης δεν ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αλλά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Ν. 2503/1997 η Περιφέρεια αποτελεί διοικητική μονάδα του Κράτους και ως εκ τούτου η αρμοδιότητα ανήκει στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας – Σποράδων. 2. Οι εργασίες που διενεργούνται κατά βάση εντός της κοίτης του υδατορέματος “Κραυσίδωνας”, είτε με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, είτε με χειρωνακτικά μέσα, μεταξύ των οποίων είναι και η κοπή και απομάκρυνση δένδρων, εκτελούνται κατόπιν αδείας από το Δασαρχείο.

3. Οι ανωτέρω εργασίες δεν συνιστούν έργα και δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΔΙΠΑ/ΟΙΚ/37674 (ΦΕΚ 2471Β΄/2016) και ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β΄/2022), οπότε δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

4. Όπως έχει κριθεί νομολογιακά, η σύμβαση με αντικείμενο αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης χειμάρρων αφορά εργασίες και όχι δημόσιο έργο. Έτσι, ο καθαρισμός υδατορεμάτων συντελεί στην καλή λειτουργία και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων και με αυτή την έννοια δεν εντάσσεται στα τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του άρθρου 7 του Ν. 4258/2014. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο επίμαχος καθαρισμός του βαθιάς κοίτης του χειμάρρου “Κραυσίδωνα” από τα δένδρα, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος, κίνηση και εργασία των χωματουργικών μηχανημάτων, για την αποκατάσταση της υδραυλικής του διατομής.

5. Ήδη σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η πράξη με την οποία οι εργασίες του καθαρισμού της κοίτης των ρεμάτων, δηλαδή η απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων, η κοπή και απομάκρυνση δένδρων, κατόπιν σχετικής άδειας από το Δασαρχείο τα οποία βρίσκονται στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων απαλλάσσονται από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η απαλλαγή αφορά τις ανωτέρω εργασίες σε όλα τα ρέματα και τους χειμμάρους του Πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και του νομού Μαγνησίας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και οι Υπηρεσίες τις οποίες εποπτεύει, ασκούν τα καθήκοντά τους με αίσθημα ευθύνης έναντι των πολιτώ. Η “προχειρότητα” δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της νέας Περιφερειακής Αρχής.xx