Ριζικές αλλαγές στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ εντός του 2024

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Σημαντικές αλλαγές στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ φέρνει το 2024 αλλάζοντας τα ποσά, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων αλλά και τον τρόπο χορήγησης τους σύμφωνα με το dnews.gr.

Οι σχετικές ομάδες εργασίας έχουν πιάσει δουλειά και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη έχει αποφασίσει ότι θα προχωρήσει στις αλλαγές για να δίνονται στοχευμένα, να υποβάλλονται ψηφιακά οι αιτήσεις και να χορηγούνται με διαφανή διαδικασία.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της πολιτικής των επιδομάτων που προβλέπει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2024.

Ειδικότερα:
– Έναρξη ανάπτυξης πλατφόρμας Ψηφιακής Πύλης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πύλης μέσω της οποίας θα υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και τα σχετικά ωφελήματα/επιδόματα. Μέσω αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα για την άμεση και εξατομικευμένη υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες, για κοινωνικές και προνοιακές παροχές, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αυτών από μεριάς του Υπουργείου.

– Επανεξέταση όλων των επιδομάτων από ομάδα εργασίας για το πως θα καταβάλλονται τα επιδόματα στοχευμένα. Ειδικότερα εξετάζεται ακόμη και αύξηση των ποσών των επιδομάτων. Ωστόσο αυτό που θα μετράει είναι αν λαμβάνει κάποιος ένα επίδομα ή λαμβάνει περισσότερα.

Επιστημονική ομάδα, στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ήδη επεξεργάζεται τις αυξήσεις οι οποίες θα κατευθυνθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων στους ευάλωτους με μικρό εισόδημα που έχουν πραγματικά ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και σε αυτούς που λαμβάνουν πολλά επιδόματα.

– Εισαγωγή προπληρωμένων καρτών για την πληρωμή κοινωνικών παροχών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ.

H μεταρρύθμιση στοχεύει στην καταβολή των επιδομάτων ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ μέσω προπληρωμένων καρτών, από όπου ο δικαιούχος θα υποχρεούται να χρησιμοποιεί τουλάχιστον το 50% μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ενιαία αίτηση για όλα τα επιδόματα
Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης θα δημιουργηθεί μία ενιαία φόρμα αίτησης για όλες τις παροχές σε χρήμα και είδος που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο με όλες τις απαραίτητες διαλειτουργικότητες μεταξύ των σχετικών μητρώων, προκειμένου να αντλούνται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των πολιτών και να μην απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από αυτούς.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη Ενιαίας Πύλης Ψηφιακής Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία, στην οποία θα ενσωματωθεί και το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΑ, όπως θα μετασχηματιστεί, παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες, καθώς και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει δημιουργία Ενιαίας Πύλης Ψηφιακής Πρόσβασης στην κοινωνική προστασία.

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη της πλατφόρμας του Εθνικού Μηχανισμού, με την ενσωμάτωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα εθνικά κοινωνικά επιδόματα και καταχωρούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (ΤΕΒΑ, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Δομές Φτώχειας, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ, δομές κλειστής φροντίδας, όπως κέντρα χρονίως πασχόντων, γηροκομεία, δομές παιδικής προστασίας κ.ά.).

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών πλατφορμών παροχής επιδομάτων και τη δημιουργία front face για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τη δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής-τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη, την ψηφιακή αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του αρχείου των δικαιούχων παροχών του ΟΠΕΚΑ, τη διεύρυνση σημείων πρόσβασης, την πλήρη ψηφιοποίηση απόδοσης και καταβολής επιδομάτων και πληροφόρησης πολιτών με ή χωρίς αναπηρία, ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για προσφυγές, διενέργεια ελέγχων και υποβολή πορισμάτων.

Προπληρωμένη κάρτα

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 50% του ποσού της ενίσχυσης ή του επιδόματος σε ηλεκτρονικές πληρωμές και αγορές, ενώ για το υπόλοιπο ποσό παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών.

Προβλέπονται επίσης κίνητρα για όποιον επιλέξει να μην κάνει ανάληψη του υπολοίπου αλλά να το χρησιμοποιήσει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, κατά το πρότυπο των φορολοταριών που πραγματοποιεί σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Η προπληρωμένη κάρτα θα εκδίδεται από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και στους οποίους οι δικαιούχοι διατηρούν ενεργό λογαριασμό πληρωμών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χορηγούν την προπληρωμένη κάρτα και παρέχουν την αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργίας της προς τους δικαιούχους χωρίς αντάλλαγμα.

Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών), ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής.

Ο χρήστης της κάρτας δικαιούται να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από τον λογαριασμό του που δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των επιδομάτων που έχει λάβει. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή των δικαιούχων σε ειδικό πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), μέσω του οποίου χορηγούνται στους κληρωθέντες χρηματικά ή άλλα έπαθλα.

Τα χρηματικά έπαθλα είναι ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό για τις δημόσιες κληρώσεις που θα διενεργηθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.500.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.xx