Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στις 7:30 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικον. έτους 2024.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., αριθ. 27/2023 με θέμα: “Ψήφιση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός έτους, προσάρτημα, έκθεση πεπραγμένων)” και αριθ. 30/2023 με θέμα: “Αποδοχή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., για τη χρήση 2021 – Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών”.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)” ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027, με δικαιούχο και καθολικό διάδοχο το Δήμο Φαρσάλων έπειτα από το ΦΕΚ 118/Β’/9/1/2024 περί αυτοδίκαιης λύσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, καθώς και των συνημμένων στο ΤΔΠ ως προς το Δικαιούχο.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Υπευθύνου Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ) ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027”.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)” και ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού (υπάλληλος Δήμου) και Υπόλογος Διαχειριστής Έργου (Δήμος).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβολής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ) / ΥΠΟΕΡΓΟ1 και ΥΠΟΕΡΓΟ2, από δημοτικά έσοδα κατά τη διάρκεια του μεσοδιαστήματος έως τη χρηματοδότηση του Δήμου από το ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Λάρισας ΑΕΝΟΛ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.).

ΘΕΜΑ 10ο: Πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής συσπείρωσης Φαρσάλων, ενάντια στο νομοσχέδια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.XX