Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Με δύο συνεδριάσεις, ειδική και τακτική, θα προσέλθει το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων την Πέμπτη στις 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή γνώμης στο Υπουργείο Οικονομικών επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Φαρσάλων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης και καθορισμού ύψους αυτής, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017, του άρθρου 92 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 παρ. 4 του άρθρου 1 ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης, για αντικατάσταση Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) α) παρακολούθησης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών β) παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2023 (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν Καμία Αξία για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (l) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & εργασιών αξίας έως 5.869,40€ για το έτος 2023 (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Ανταλλαγής Ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου για τον καθορισμό τιμήματος ακινήτων και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.). xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ