Μέγας Κανών και Ακάθιστος Ύμνος (Πέμπτη και Παρασκευή της Ε' Εβδομάδας)

Μέγας Κανών και Ακάθιστος Ύμνος (Πέμπτη και Παρασκευή της Ε' Εβδομάδας)

Του Νικ. Γ. Παλάντζα

Όσο η Ιλιάδα του Ομήρου θεωρείται το ανεπανάληπτο λογοτεχνικό αριστούργημα της Ελληνικής αρχαιότητας, τόσο τα δύο Βυζαντινά αριστουργήματα, ο Ακάθιστος Ύμνος και ο Μέγας Κανών υπερβαίνουν πάσαν ανθρωπίνων συγγραφικήν σοφίαν, γι' αυτό θεωρούνται θεόπνευστα κείμενα.

Το πρώτο εκφράζει ευχαριστίες προς την Θεοτόκον, διότι έσωσε, πολλάκις, την πόλιν από τους εχθρούς της, κατανεμημένας σε 24 οίκους κατά αλφάβητον, όσα τα γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου (Παρένθεση: Στη βουλγαρική μετάφραση, οι 24 οίκοι διατήρησαν τα ελληνικά γράμματα Βυζαντινό Μουσείο Σόφιας).

Το δεύτερο λέγεται Μέγας, πρώτον, δια το πλήθος των τροπαρίων, 317 έναντι 20-25 των καθημερινών ακολουθιών, και δεύτερον διά την έκτασιν της ιστορικής αναφοράς από Αδάμ μέχρι της Αναλήψεως του Χριστού αφ' ενός και αφετέρου διά την κατάνυξιν και την του Ιησού Χριστού φιλανθρωπία, συμπάθεια και συγχώρηση προς τους μετανοούντας και προς Θεόν επιστρέφοντας.

Από τον Ακάθιστο Ύμνο οι χριστιανοί ψάλλουν όρθιοι, με πίστη και ευλάβεια τον Εθνικό Ύμνο των Βυζαντινών "Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια...".

Από τον Μέγα Κανόνα επιλέξαμε ολίγα τροπάρια, μόνο 15, όσα κατά την κρίση μου, η ψυχή μας εκφωνεί προς συγχώρησιν.

2) Ποίημα Ανδρέα Κρήτης. Πόθεν άρξομαι θρηνείντας του αθλίου μου βίου πράξεως;... αλλ' ως εύσπλαχνος, Χριστέ, δος μοι παραπτωμάτων άφεσιν.

13) Αν και ήμαρτον Σωτήρ, όμως γνωρίζω ότι είσαι φιλάνθρωπος. Πλήτεις συμπαθώς και σπλαχνίζει θερμώς.Τον δακρύοντα βλέπεις και ως πατήρ ανακαλείς των άσωτον (Ανδρέα Κρήτης).

20) Τα εκούσια Σωτήρ και τα ακούσια πταίσματά μου και τα φανερά, και κρυπτά και γνωστά και άγνωστα πάντα συγχώρεσέ με ο Θεός, λυπήσουμε και σώσον με.

38) Ενδέδυμαι ξεσχισμένον χιτώνα, τον οποίον διέρρηξε ο όφις... και καταισχνύνομαι.

39) Απώλεσα το πρωτόκτιστον κάλλος και την ευπρέπειάν μου. Τώρα είμαι γυμνός και κατεσχύνομαι.

53) Ούτε δάκρυα μετανοίας έχω, ούτε κατάνυξιν, αλλά συ ο Θεός δώρησε μου αυτά.

88) Ημάρτηκα Κύριε, ημάρτηκά Σοι. Δεν υπάρχει αμαρτωλός άνθρωπος τον οποίον να μην έχω υπερβεί στα αμαρτήματα.

114) Εισακήκοα Κύριε την ακοήν σου και εφοβήθην, κατενήσα τα έργα σου και εδόξασα το Κράτος σου.

137) Ο χρόνος της ζωής μου ολίγος και πλήρης πόνων και πονηρίας αλλ' εν μετανοία και επιγνώσει παράλαβέ με και σώσε με.

184) Κοντάκιον: Ψυχή μου, ψυχή μου, αάαστα τι καθεύδεις; Το τέλος εγγίζει και μέλλεις θορυβείσθαι. Ανάνυψον ουν ίνα φείσηταί σου ο Χριστός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.

186) Εν τη Βασιλεία σου μνήσθητι ημών Κύριε όταν έρθης εν τη Βασιλεία σου.

187) Ληστήν του Παραδείσου Χριστέ πολίτην, επί Σταυρού σοι βρήσοντα, το Μνήσθητί μου... αυτού της μετανοίας, αξίωσον και με τον ανάξιον.

239) Ημάρτηκότα, Σωτήρ ελέησον, διεγείρον μου τον νουν προς επιστροφή, δέξαι με μετανοούντα και ελέησόν με.

278) Νηστεύσας ο Κύριος ημέρας τεσσαράκοντα εν τη ερήμω ύστερον επείνασεν ως άνθρωπος. Ψυχή μη ολιγοψυχίσεις, αν σοι προσβάλλει ο εχθρός, με προσευχή και νηστεία απέκρουσέτον.

281) Ο γάμος μεν τίμιος η κοίτη δε αμίαντος (αμόλυντος) αμφότερα γαρ, Χριστός προπυλόγησε, σαρκί εστιώμενος...

Παροιμιών: (ΙΣΤ. 17-33). "Στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων καύχημα δε τέκνων πατέρες αυτών". Δηλαδή: Δόξα και καμάρι των γερόντων είναι τα καλά παιδιά και τα εγγόνια των. Τιμή δε και καύχημα των τέκνων είναι οι καλοί πρόγονοί των.

Παροιμιών: (ΙΕ, 20). Υιός σοφός ευφραίνει πατέρα, υιός δε άφρων μυκτηρίζει (στεναχωρεί, λυπεί) τη μητέρα αυτού. XX
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ