Οι 16 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

Οι 16 αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

Με την απουσία των μελών της αντιπολίτευσης κ.κ. Άρη Καραχάλιο και Ευάγγελο Κατσιαούνη όλα τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το μεσημέρι.

Υπενθυμίζουμε για άλλη μία φορά ότι, με την αλλαγή του Νόμου-Κανονισμού πολλά θέματα της Οικονομικής Επιτροπής δεν χρειάζονται και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 38.941,50€ του Υπ. Εσωτερικών για “Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 12.716,20€ του Πράσινου Ταμείου για “Σχέδιο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας - ΣΒΑΚ”.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 84.045,00€ του Υπ. Εσωτερικών “1η, 2η και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων”.

ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή ποσού 38.920,53€ του Υπ. Εσ. για “Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022”.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022”.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της αριθ. 17/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: “Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2022 (πρώτη - Λογιστική τακτοποίηση)”.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της αριθ. 18/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: “1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.”.

ΘΕΜΑ 8o: Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαρσάλων Β΄ εξαμήνου 2021.

ΘΕΜΑ 9o: Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ. 78944 Πρόσκλησης ΧΙΙ στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς”.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση πρώην Δημαρχείου Πολυδάμαντα και επισκευή υποδομών της Κοινότητας Βαμβακούς”.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση περίφραξης και αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βασιλί που επλήγη απο τη φυσική καταστροφή ΙΑΝΟΣ τη 18η και 19η Σεπτεμβρίου”.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου “Διεύρυνση διατομής γέφυρας Αγίου Δημητρίου”.

ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση της αριθ. 340/2021 απόφαση μας, περί “Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων”“.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της με αριθμό 18/2022 μελέτης με τίτλο “Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποιίας”, προϋπολογισμού δαπάνης 59.954,00 € καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β' του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας δυο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας αμαξοστασίου πρασίνου της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 ν.3584/2007- ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007. ΘΕΜΑ 16o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου. XX
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ